Mülkiyeti Belediyemize Ait 3 Adet Arsa Satışı İhalesi.

T.C.
 HAMAMÖZÜ İLÇESİ 
 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

 HAMAMÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan Arkutbey Mahallesinde bulunan tapu 3928,3929,3930 parsel nolu arsaların 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü (Artırma)” suretiyle sıra ile ayrı ayrı satılacaktır.

2-  İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 200,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir veya mesai saatleri içerisinde aynı yerde görülebilir.

3-  İhale 30/07/2018 Pazartesi Günü saat 14:00’da başlamak üzere her bir arsa için sıra ile ayrı ayrı Hamamözü Belediye Başkanlığı Makam Odasında Encümen Huzurunda yapılacaktır.

4-  Arkutbey Mahallesi 3928 parsel nolu arsa için muhammen bedel 29.700,00 TL (KDV dahil) dir.

Arkutbey Mahallesi 3929 parsel nolu arsa için muhammen bedel 37.500,00 TL (KDV dahil) dir. Arkutbey Mahallesi 3930 parsel nolu arsa için muhammen bedel 58.100,00 TL (KDV dahil) dir.

5-  Her bir arsa için geçici teminat muhammen bedelin %3 oranında olup,

3928 parsel nolu arsa için geçici teminat 891,00 TL dir.

3929 parsel nolu arsa için geçici teminat 1.125,00 TL dir.

3930 parsel nolu arsa için geçici teminat 1.743,00 TL dir.

6-      İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler     :

Tüm İsteklilerden

a)  Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik Numarası Yazılı)

b)  Miktarı Şartname Yazılı Geçici Teminat (Her İşyeri İçin Ayrı Ayrı Yatırılacaktır)

c)  İhale Dosyasının alındığına dair makbuz.

d)  İhaleye katılmak istediğine dair dilekçe,

Tüzel Kişilerden ek olarak;

I)   Tüzel Kişiliği Temsile yetkili olduğuna dair noter onaylı belge

i )   Noter onaylı imza sirküleri

j )  Şirketin Ticari Kaydını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

      İhaleye Vekaleten İştirak Edeceklerden ek olarak

I)   Noter onaylı vekaletname

i )   Noter onaylı imza sirküleri

7-   İhaleye katılmak isteyenlerin; 6. (Altıncı ) maddede belirtilen belgelerini bir dilekçeye ekleyerek ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır.

8-   İhaleye Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, ihaleye katılacaklar tekliflerini ihale saatine kadar ihale komisyonuna bizzat kendileri veya kanuni temsilcilerince teslim edeceklerdir.

9-   İhale dosyasını satın almayanlar ihaleye katılamazlar. Her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası satın alınacaktır.

10-  İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11-  İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita Amirince (Belediye Başkanı) karar tarihinden    itibaren en geç 15 işgünü içerisinde onaylanır veya gerekçesi belirtilerek iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

12-  İlan Olunur.

     16/07/2018

     Bahattin DESTEBAŞ
 Belediye Başkanı