Hamamözü Belediye Başkanlığı-Hurda Malzeme Satış İhale İlanı.

Belediyemizce 2886 sayılı yasanını 45. maddesi hükümlerine göre 10/02/2015 tarihinde yapılacak açık ihale ile  yaklaşık 10.000,00 Kg  demir, sac vb. hurda malzeme, yaklaşık 600,00 Kg alüminyum hurda malzeme  ve yaklaşık 1.000,00 kg döküm hurda malzeme satılacaktır.

Hurda Malzeme Satış İhale İlanı:

HAMAMÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ  L  A  N 

1-     Belediyemize ait yaklaşık 10.000,00 Kg.  demir, sac vb. Hurda malzeme  ve yaklaşık 600,00 Kg ağırlığındaki Aluminyum hurda malzeme,  yaklaşık 1.000,00 kg döküm hurda malzeme   2886 sayılı Yasa’nın 45. maddesine  göre 10/02/2015 Salı günü saat 14:00’te  başlamak üzere sıra ile   “Açık Teklif Artırma” almak suretiyle belediye binasında encümen huzurunda  ihaleyle satılacaktır.

2-     Demir , sac vb. Hurda malzemenin   muhammen satış bedeli (10.000,00Kg.*0,55 TL)  = 5.500,00TL. ( beşbin beşyüz  ) TL’dir.

3-     Aluminyum  Hurda malzemenin   muhammen satış bedeli   (600,00Kg*3,20 TL)= 1.920,00 TL. ( bin dokuzyüz yirmi ) TL’dir.

4-     Döküm  Hurda malzemenin   muhammen satış bedeli          (1.000,00Kg*0,64 TL)= 640,00 TL. ( altıyüz kırk ) TL’dir

5-     Demir, sac vb. hurda malzemenin  satış ihalesinin geçici  teminatı muhammen bedelin %3’ü olan “165,00  TL. (yüz atmışbeş TL)” dir.

6-     Aluminyum hurda malzemenin  satış ihalesinin geçici  teminatı muhammen bedelin %3’ü olan “57,60  TL. (Elliyedi lira altmış kuruş)” tur.

7-     Döküm hurda malzemenin  satış ihalesinin geçici  teminatı muhammen bedelin %3’ü olan “19,20  TL. (ondokuz lira yirmi kuruş)” tur.

8-     İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler ;

a)Gerçek kişilerden,

b) Nüfus dairesinden alınmış yerleşim yeri belgesi,

c) Kimlik Fotokopisi ( TC No  yazılı)

d) Miktarı şartnamede yazılı geçici teminata ilişkin makbuz.

e) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz.

f) Dilekçe,

g) Şirket  adına ihaleye gireceklerden,

1) Temsile yetkili olduğuna dair noter onaylı yetki belgesi

2) Noter onaylı İmza sirküsü

3) b, c,d,e,f  maddesinde istenen belgeler.

h)Vekaleten gireceklerden;

1) Noter onaylı vekaletname

2) Noter onaylı imza sirküleri,

3) b, c,d,e,f  maddesinde istenen belgeler

9-  İhaleye katılacakların, istenen belgeleri ekleyecekleri dilekçelerini ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

10- İhaleye ilişkin her türlü vergi, resim ve harç yükleniciye aittir.

11- Posta ve telgrafla başvurular kabul edilmeyecektir.

12- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde  Hamamözü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 50,00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.

13- İhaleye katılacak olanların ihale dosyasını  satın almaları zorunludur. Her  ihale için ayrı bir dosya alınması gereklidir.

14- İhale komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale  karaları ita amirince ( Belediye Başkanı) karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz kalır.

16- İlan olunur.