Hamamözü Belediye Başkanlığı-ARKUTBEY KAPLICA İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Hamamözü Termal Hamam İhalesi 20 Şubat 2017 Pazartesi günü Saat:14:00 ‘da Hamamözü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda “Açık Teklif (Artırma)  Usulü ”ile yapılacaktır.

T.C.
HAMAMÖZÜ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

HAMAMÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Arkutbey Mahallesi Kaplıca Sokak No:12  adresinde  G.34A21A03B Pafta 3932 Parsel nolu 945.91 m²’lik taşınmaz üzerinde bulunan  bodrum üzeri 2 katlı betonarme karkas Termal Hamam binası (içerisinde 1 adet erkek hamamı, 1 adet bayan hamamı, 6 adet özel aile kabini bölümlerinden oluşan yaklaşık 2.500 m² kulanım alanına sahip) 2886 sayılı yasanın 35. Maddesi (c) fıkrası hükümlerine göre  “Açık Teklif (Artırma)  Usulü ” suretiyle (4) dört yıl müddet ile kiraya verilecektir.

2-      İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 500,00 TL karşılığında Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden satın alınabilir veya mesai saatleri içerisinde aynı yerde görülebilir. İhale dosyasını satın almayanlar ihaleye katılamazlar.

3-      İhale 20 Şubat 2017 Pazartesi günü  saat: 14:00 te Hamamözü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye istekli katılmaması veya isteklilerinin tekliflerinin uygun bulunmaması ya da ihalenin sonuçlandırılamaması halinde ikinci ihale 06 Mart 2017 Pazartesi günü aynı şartname hükümlerine göre saat:14:00’te aynı yerde pazarlık usulü ile yapılacaktır.

4-      Tahmin edilen muhammen bedel 4 (dört) yıllık kira bedeli olan 1.344.000,00 TL (Birmilyon üçyüzkırkdörtbin lira) dir.

5-      İhale geçici teminatı muhammen bedelin  % 3 ü oranında olup miktarı 40.320,00 TL ( kırkbin üçyüzyirmi TL) dir.

6-      İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler   :

a)      Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi,

b)      Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik Numarası Yazılı),

c)      Miktarı Şartname Yazılı Geçici Teminat,

d)      Belediyemize borcu olmadığına dair resmi yazı,

e)      İhale Dosyasının alındığına dair makbuz,

f)       Noter Onaylı İmza Beyanı,

g)      Tüzel kişiler Adına İhaleye Gireceklerden;

1-      Tüzel Kişiliği Temsile yetkili olduğuna dair noter onaylı belge

2-      Noter onaylı imza sirküleri

3-      Tüzel Kişiliğin Ticari Kaydına Dair Sicil Gazetesi

h)      İhaleye Vekaleten iştirak edeceklerden ek olarak,

1-      Noter Onaylı Vekaletname,

2-      Noter Onaylı İmza Sirküleri,

7-      İhaleye katılmak isteyenlerin; 6. (altıncı)  maddede belirtilen belgelerini bir dilekçeye ekleyerek ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır.

8-      İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-      İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita Amirince (Belediye Başkanı)  karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) işgünü içerisinde onaylar veya iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

10-  İlan Olunur.

 23/01/2017

Bahattin DESTEBAŞ
Belediye Başkanı