Mülkiyeti Belediyemize Ait 7 Adet Sanayi Dükkanı Satış İhalesi

T.C.
 HAMAMÖZÜ İLÇESİ 
 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

 HAMAMÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1-    Mülkiyeti Belediyemize ait olan Arkutbey Mahallesi Çorum Caddesi B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7 adreslerinde bulunan tapu kütüğünün 3952 parsel numarasında Belediyemiz adına kayıtlı bulunan her biri 137 m2 olan 7 adet sanayi dükkanı 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü (Artırma)” suretiyle sıra ile ayrı ayrı satılacaktır.

2-    İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 200,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir veya mesai saatleri içerisinde aynı yerde görülebilir.

3-    İhale 30/07/2018 Pazartesi Günü saat 10:00’da başlamak üzere her bir işyeri için sıra ile ayrı ayrı Hamamözü Belediye Başkanlığı Makam Odasında Encümen Huzurunda yapılacaktır.

4-      Her bir işyeri için muhammen bedel 79.500,00 TL (KDV dahil) dir.

5-      Her bir işyeri için geçici teminat muhammen bedelin %3 oranında olup, miktarı 2.385,00 TL dir.

6-      İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler   :

Tüm İsteklilerden

a)   Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik Numarası Yazılı)

b)   Miktarı Şartname Yazılı Geçici Teminat (Her İşyeri İçin Ayrı Ayrı Yatırılacaktır)

c)    İhale Dosyasının alındığına dair makbuz.

d)   İhaleye katılmak istediğine dair dilekçe,

Tüzel Kişilerden ek olarak;

I)   Tüzel Kişiliği Temsile yetkili olduğuna dair noter onaylı belge

i )   Noter onaylı imza sirküleri

j )  Şirketin Ticari Kaydını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

      İhaleye Vekaleten İştirak Edeceklerden ek olarak

I)   Noter onaylı vekaletname

i )   Noter onaylı imza sirküleri

7-   İhaleye katılmak isteyenlerin; 6. (Altıncı ) maddede belirtilen belgelerini bir dilekçeye ekleyerek ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır.

8-   İhaleye Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, ihaleye katılacaklar tekliflerini ihale saatine kadar ihale komisyonuna bizzat kendileri veya kanuni temsilcilerince teslim edeceklerdir.

9-    İhale dosyasını satın almayanlar ihaleye katılamazlar. Her bir işyeri için ayrı ayrı ihale dosyası satın alınacaktır.

10-  İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11-  İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita Amirince (Belediye Başkanı) karar tarihinden    itibaren en geç 15 işgünü içerisinde onaylanır veya gerekçesi belirtilerek iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

12-  İlan Olunur.

16/07/2018

Bahattin DESTEBAŞ
 Belediye Başkanı