MST M544 Plas Marka İş Makinesi (Kepçe) İHALE İLANI

T.C.
 HAMAMÖZÜ İLÇESİ
 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

 HAMAMÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan MST M544 Plas Marka 2011 model kazıcı-yükleyici iş makinesi (kepçe) 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü (Artırma)” suretiyle satılacaktır.

2-      İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 50,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir veya mesai saatleri içerisinde aynı yerde görülebilir.

3-      İhale 26/11/2018 günü saat : 11:00 de Hamamözü Belediye Başkanlığı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

4-      Muhammen bedel 85.00,00 TL + KDV dir.

5-      Geçici Teminat muhammen bedelin %3 oranında olup, miktarı 2.550,00 TL dir.

6-      İhale satış bedeli üzerinden %8 KDV ayrıca tahsil edilecektir.

7-      İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler   :

Tüm İsteklilerden

a)      Nüfus Müdürlüğünden alınacak adres yeri belgesi

b)      Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik NumarasıYazılı)

c)      Miktarı Şartname Yazılı Geçici Teminat

d)      Belediyemizden alınacak borcu yoktur yazısı.

e)      İhale Dosyasının alındığına dair makbuz.

f)       İhaleye katılmak istediğine dair dilekçe,

Tüzel Kişilerden ek olarak;

I)   Tüzel Kişiliği Temsile yetkili olduğuna dair noter onaylı belge

i )   Noter onaylı imza sirküleri

j )  Şirketin Ticari Kaydını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

8-   İhaleye katılmak isteyenlerin; 7. (yedinci ) maddede belirtilen belgelerini bir dilekçeye ekleyerek ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır.

9-    İhaleye Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

10-  İhaleye ait her türlü vergi, resim, harç, tellaliye alıcıya aittir.

11-  İhale dosyasını satın almayanlar ihaleye katılamazlar.

12-  İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13-  İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita Amirince (Belediye Başkanı) karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içerisinde onaylanır veya gerekçesi belirtilerek iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

14-  İlan Olunur.

                                                                                                                                                                        12/11/2018

Bahattin DESTEBAŞ
Belediye Başkanı